Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Jozef Donoval (od 1.1.2017)

Kontakt:

Obecný úrad v Hornej Vsi

Horná Ves 17

Tel.: 0903 965 885

E-mail: donoval@infosystemy.eu


Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 • Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka