Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Horná Ves, Kremnica

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

zapisovatelka.jpgobyvatelia.jpgposlanci.jpgnahradnik.jpg


 

Oznámenie - upozornenie pre majiteľov psov

Vážení občania,

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Horná Ves aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

                Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Horná Ves je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

 

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného zákona.

§ 7 Priestupky

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

 • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
 • neprihlási psa do evidencie,
 • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
 • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
 • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2)

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

 • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
 • nepreukáže známkou totožnosť psa,
 • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

 

 

                                                                                             

Simona Holicová

                                 starostka obce


 

hv_leto_2018.jpg


 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Obec Horná Ves prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Kontakt na zodpovednú osobu:  brosland@brosland.eu


 

Dňa 29. apríla 2018 sa uskutočnili už v poradí piaty Hornoveský cyklopretek, ktorého sa zúčastnilo 123 pretekárov v siedmich kategóriách. Za krásneho počasia s perfektne pripravenou traťou a s dobrou náladou sme strávili krásnu nedeľu plnú športu. Za to, že preteky boli dobre pripravené vďačíme najmä dvom cyklistickým fanatikom Ivanovi Beličkovi     a Braňovi Procnerovi. Chlapci, veľmi dobre sa mi s Vami spolupracuje. Ďakujem však aj množstvu dobrovoľníkov, samotným pretekárom ale aj všetkým divákom, ktorí povzbudzovali na trati. Poďakovanie patrí aj sponzorom:

VOZ7, s.r.o. Bratislava, Svet dvierok, s.r.o. Dobrá Niva, Cyklosanté Kremnica, Corzo caffé Kremnica, Dušan Reiter Horná Ves, Peter Majer Horná Ves, Zdeno Baláž Krahule, Infosystémy, spol. s r.o. Kremnica, Peter Kostík Evien Group Kremnica, Igor Kasár FF Systém Žiar nad Hronom, Anton Ihring Fidenza Kremnica, Dušan Privalinec Kremnica, Lukáš Belička SLSP a.s., PLANEO ELEKTRO Peter Benický, Peter Doležal Lutila, Reštaurácia Modrý kocúr Kremnica, Hotel Centrál Kremnica, N caffé Kremnica, Ski Club Kremnica, Čierna mačka Horná Ves, Potraviny Peter Korsch Horná Ves

Už dnes sa teším na ďalší Hornovestský cyklopretek, dúfam, že aj Vy všetci

Simana Holicová, starostka obce


 

Nová facebooková skupina obce Horná Ves

FACEBOOK Skupina Obce Horná Ves


 

HORNOVESKÝ CYKLOPRETEK

Výsledková listina

 

vypalovanie_travy.jpg


 

vyvoz_ko_2018.png


 

 

10 rokov partnerstva rovnomenných obcí Horná Ves

Slová na úvod
Milí spoluobčania a občania rovnomennej obce Horná Ves. Existuje viac typov partnerstva. Niektoré sú založené na formálnych dohodách alebo na základe podpísaného dokumentu a uzavreté len na určité obdobie. Nadviazanie partnerstva s obcou rovnakého mena má síce neformálny charakter, bez existujúcej písomnej dohody alebo protokolu, zato existuje bez obmedzenia a je len na dobrej vôli všetkých zúčastnených ako a kedy sa stretávať alebo, ak treba, si navzájom pomáhať.

....pokračovanie viď buletin


 
Buletin
 buletin HV.pdf (5.2 MB) buletin HV.pdf (5.2 MB)

 

Obecný úrad Horná Ves č.17
967 01 Kremnica
starostka@obechornaves.sk
IČO: 31095933
DIČ: 2021336218
IČO DPH: SK2021336218

Simona Holicová
- starostka obce

Tel.: 045/6742 518
mobil 0915 821 957
starostka@obechornaves.sk

Ingrid Širánová
- administratívna pracovníčka
Tel.: 045/6742 518
Fax: 045/6742 518
mobil 0915 385 123
ingrid.siran@obechornaves.sk

Ing. Gabriela Balážová
- hospodárska činnosť, stavebný úrad

Tef.: 045/6742 518
Fax: 045/6742 518
gabriela.balazova@obechornaves.sk

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 7:00-11:30 12:00-15:00
utorok 7:00-11:30 12:00-16:00
streda 7:00-11:30 12:00-16:00
štvrtok 7:00-11:30 12:00-18:00
piatok 7:00-11:30 12:00-14:00

 

dnes je: 20.9.2018

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka