Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Horná Ves, Kremnica

Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

plagat-komin.pdf(394.2 kB)Plagát

hv_leto_2019.png


 

hody.png


 

PROFI TEP.png


 

odchody1.pngodchody2.pngodchody3.pngodchody4.png


 

Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali 10.11.2018 v obci Horná Ves

Počet volebných obvodov..........................................................1
Počet volebných okrskov...........................................................1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov...............................575
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky................................320
Počet odovzdaných obálok........................................................320
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby poslancov........302
Počet platných hlasov odovzdaných pre starostu.......................315

Zvolení poslanci:

1. Dušan Považan ml., (nezávislý kandidát)..............253 platných hlasov
2. Mgr. Milan Kubík, (nezávislý kandidát)...............247 platných hlasov
3. Ing. Jozef Havran, (nezávislý kandidát)................240 platných hlasov
4. Ing. Erika Crchová, (nezávislý kandidát)..............224 platných hlasov
5. Mgr. Jana Majerová, (nezávislý kandidát)............208 platných hlasov

Za starostu obce bola zvolená:

Simona Holicová, (SMER-SD).........254 platných hlasov


 

Oznámenie - upozornenie pre majiteľov psov

Vážení občania,

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Horná Ves aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

                Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Horná Ves je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

 

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného zákona.

§ 7 Priestupky

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

 • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
 • neprihlási psa do evidencie,
 • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
 • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
 • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2)

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

 • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
 • nepreukáže známkou totožnosť psa,
 • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

 

 

                                                                                             

Simona Holicová

                                 starostka obce


 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Obec Horná Ves prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Kontakt na zodpovednú osobu:  brosland@brosland.eu


 

Nová facebooková skupina obce Horná Ves

FACEBOOK Skupina Obce Horná Ves


 

vypalovanie_travy.jpg


 

vyvoz_ko_2018.png


 

10 rokov partnerstva rovnomenných obcí Horná Ves

Slová na úvod
Milí spoluobčania a občania rovnomennej obce Horná Ves. Existuje viac typov partnerstva. Niektoré sú založené na formálnych dohodách alebo na základe podpísaného dokumentu a uzavreté len na určité obdobie. Nadviazanie partnerstva s obcou rovnakého mena má síce neformálny charakter, bez existujúcej písomnej dohody alebo protokolu, zato existuje bez obmedzenia a je len na dobrej vôli všetkých zúčastnených ako a kedy sa stretávať alebo, ak treba, si navzájom pomáhať.

....pokračovanie viď buletin


 
buletin HV.pdf(5.2 MB)Buletin

Obecný úrad Horná Ves č.17
967 01 Kremnica
starostka@obechornaves.sk
IČO: 31095933
DIČ: 2021336218
IČO DPH: SK2021336218

Simona Holicová
- starostka obce

Tel.: 045/6742 518
mobil 0915 821 957
starostka@obechornaves.sk

Ingrid Širánová
- administratívna pracovníčka
Tel.: 045/6742 518
Fax: 045/6742 518
mobil 0915 385 123
ingrid.siran@obechornaves.sk

Ing. Gabriela Balážová
- hospodárska činnosť, stavebný úrad

Tef.: 045/6742 518
Fax: 045/6742 518
gabriela.balazova@obechornaves.sk

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 7:00-11:30 12:00-15:00
utorok 7:00-11:30 12:00-16:00
streda 7:00-11:30 12:00-16:00
štvrtok 7:00-11:30 12:00-18:00
piatok 7:00-11:30 12:00-14:00

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka